NIEUWE MEDIA SCHOOL
Inhoud Info Nieuws Duurzaamheid ICT Projecten Gallerij Contact Home
Duurzaamheid : Vorming

Duurzaamheid

Wat is duurzame ontwikkeling?
Milieu:
Water
Energie
Materialen
Bouwen en wonen
Mens:
Gelijke kansen
Vorming
Arbeid en vrije tijd
Maatschappij:
Duurzaam leven
Duurzaam ondernemen
Duurzame arbeid

Mens:Vorming

Recht op onderwijs is ook één van de hogervermelde universele rechten. Toegang tot kennis is overigens in onze maatschappij even cruciaal voor de ontwikkeling als de toegang tot bv. grondstoffen.
In onze snel evoluerende samenleving zijn levenslange vormingskansen zowel voor individu als samenleving van levensbelang.
Europa heeft dit begrepen en lanceerde na de Top van Lissabon in 2002 een Memorandum inzake levenslang leren met o.a. zes kernboodschappen. De Vlaamse minister van onderwijs en vorming liet hierover een onderzoek en bevraging uitvoeren. Wij citeren hieruit (CONBEL-rapport) enkele besluiten die voor ons project het meest relevant zijn.
“Om kernboodschap 2, meer investeren in menselijke hulpbronnen , waar te maken is er financiële ondersteuning nodig en de uitbreiding van de stelsels van mogelijkheden om leren, werken en gezinsleven te combineren.”
“Wat betreft kernboodschap 6, leeractiviteiten dichter bij huis brengen , wordt naast het beroep doen op de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (PC, CD-rom, internet, …) het belang van het opzetten van lokale netwerken en partnerships onderkend.”
Een volgende stap was het Pact van Vilvoorde met de volgende doelstelling op vlak van levenslang leren:
“ Vlaanderen is in 2010 verder geëvolueerd naar een lerende samenleving. Het levenslang en levensbreed leren zijn ingebed in de samenleving...
In 2010 is het aantal functioneel geletterden en het aantal personen met ICT-vaardigheid gestegen tot meer dan driekwart van de bevolking.”
Om dit te realiseren zal er heus meer nodig zijn dan ons SDIT project!

:: Top ::


Nieuwe Media School © 2003
nms@skynet.be